GDPR

General Data Protection Regulation (Dataskyddsförordningen)

Personuppgiftspolicy

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Vårt främsta syfte för behandling av dina personuppgifter är för att BIG ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund och den som vill bli kontaktad av oss.

BIG ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på kontoret, via telefon, epost, på hemsidan, via chat eller annat sätt.

BIG agerar som personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar. Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Som personuppgiftsansvarig har BIG ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske årligen.

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.


Vill du läsa mer om GDPR, vänligen gå in på Datainspektionens hemsida genom att klicka här.

Som registerad hos BIG har du följande rättigheter:

Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.

Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.

Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.

Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.

– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.

Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.

Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och BIG kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.

Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vårt kontor via telefon 0300-375 55 eller via e-post info@bigekonomi.se